Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Regulament de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti

Cap. I - Scopul, obiectivele şi însemnele Asociaţiei

Art. 1

(1) Asociaţia Club Alpin Floarea de Colt Bucureşti denumită în continuare Asociaţia, este o organizaţie neguvernamentală cu personalitate juridică înfiinţată potrivit Încheierii Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, secţia civilă, pronunţată la data de 20.04.2016 în dosarul nr. 6435/303/2016.

(2) Asociaţia este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti sub nr. 50/12.05.2016.

(3) Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată şi are sediul în Bucureşti, sectorul 6, Aleea Zorelelor, nr. 6, Bl. M11, Sc. A, Et. 8, Ap. 50. La sediul Asociaţiei nu se desfăşoară activităţile specifice obiectului de activitate.

(4) Şedinţele organelor de conducere ale Asociaţiei se desfăşoară la Universitatea Populară Bucureşti, Sala Brătianu, Str. Amzei nr. 5-7 sau în alte locuri stabilite de conducerea Asociaţiei.

Art. 2

(1) Asociaţia are ca scop crearea unui cadru organizat pentru practicarea unei game largi de activităţi recreative montane contribuind totodată la educaţia pentru cunoaşterea şi protejarea mediului înconjurător.

(2) Asociaţia îşi realizează obiectivele prin desfăşurarea activităţilor prevăzute în Statutul Asociaţiei.

Art. 3

(1) Asociaţia are cont bancar în care desfăşoară operaţiunile financiare necesare desfăşurării activităţii. Numărul contului bancar este postat pe pagina de internet a Asociaţiei. Codul de identificare fiscală este postat pe pagina de internet a Asociaţiei.

(2) Sumele de bani primite în numerar de Asociaţie se depun în contul curent. În mod excepţional la dispoziţia organelor de conducere ale Asociaţiei pentru buna desfăşurare a activităţii curente se poate păstra o sumă de bani în numerar care nu poate depăşi echivalentul în lei a sumei de 1.000 Euro. Păstrarea sumei de bani şi folosirea acesteia se fac pe bază de documente justificative.

(3) În vederea funcţionării Asociaţiei, contul de capital este activat în cont curent la aceeaşi bancă. Pentru schimbarea unităţii bancare sau deschiderea de conturi la alte bănci decide Consiliul Director.

(4) Asociaţia poate deschide conturi bancare în valută. În vederea economisirii veniturilor, Asociaţia poate deschide depozite bancare potrivit legii.

(5) Preşedintele Asociaţiei are drept de semnătură pentru conturile bancare ale Asociaţiei.

(6) Împreună cu Preşedintele Asociaţiei, sunt desemnaţi cu drept de semnătură pentru conturile Asociaţiei, Vicepreşedintele Asociaţiei şi Secretarul Asociaţiei. Alte persoane pot fi desemnate cu drept de semnătură în bancă, potrivit deciziei Consiliului Director.

Art. 4

(1) Asociaţia se identifică prin însemne proprii. Este interzisă folosirea însemnelor Asociaţiei de către alte persoane decât membrii activi şi onorifici ai Asociaţiei sau în lipsa acordului prealabil al acesteia. Se consideră folosire neautorizată şi se sancţionează potrivit legii şi folosirea unor simboluri asemănătoare celor din regulament care pot fi de natură să creeze confuzie.

(2) Sigla Asociaţiei este cea prevăzută în Anexa nr. 1 la Regulament.

(3) Actele Asociaţiei şi pagina de internet folosesc însemnele prevăzute la alin. 1-3.

(4) Membrii Asociaţiei se identifică cu legitimaţia de membru şi pot avea insignă cu sigla Asociaţiei. La momentul stabilirii acestora modelul va fi prevăzut în Anexa care va face parte din Regulament.

(5) Legitimaţia de membru poate avea forma unui carnet. Coperta legitimaţiei poate avea ştanţată sigla Asociaţiei şi menţiunea "Legitimaţie de membru". Interiorul legitimaţiei poate avea în partea stângă fotografia, numele şi prenumele, codul numeric personal, semnătura titularului şi a preşedintelui Asociaţiei. În partea dreaptă se pot afla vizele anuale. În interior pot exista mai multe file cu vizele anuale. În partea de jos a legitimaţiei, în interiorul său, pot fi menţionate adresa de internet a asociaţiei şi/sau alte date de contact.

(6) Asociaţia deţine 3 (trei) ştampile numerotate, cu siglă, potrivit Anexei nr. 2 din regulament. O ştampilă se păstrează la preşedinte, una se păstrează la vicepreşedinte şi a treia este deţinută de secretarul Asociaţiei la sediul acesteia. Ştampilele se înmânează pe bază de proces-verbal, se păstrează în condiţii bune şi se folosesc exclusiv în scopul desfăşurării activităţii Asociaţiei. Procesele-verbale se păstrează la sediul Asociaţiei.

Art. 5

(1) Statutul, Regulamentul, Codul de etică, formularele prevăzute de Regulament, contul bancar, codul de identificare fiscală şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei se publică pe pagina de internet la o rubrică distinctă.

(2) Asociaţia sărbătoreşte anual acordarea personalităţii juridice în ziua de sâmbătă din ultimului week-end al lunii mai, desemnată drept ziua Clubului Alpin Floarea de Colţ Bucureşti. Cu ocazia evenimentului se pot organiza excursii, tabere, drumeţii sau întruniri la munte sau la sediul Asociaţiei ori în alte locuri convenite şi anunţate din timp.

Cap. II - Dobândirea şi pierderea calităţii de membru activ sau onorific în Asociaţie

Art. 6

(1) Numărul membrilor Asociaţiei este nelimitat.

(2) Asociaţia are următoarele categorii de membri: asociaţi care sunt membri activi denumiţi în continuare asociaţi sau membri activi sau membri şi, respectiv, membri onorifici.

(3) Asociat poate fi orice persoană fizică, indiferent de sex, etnie, naţionalitate, apartenenţă politică sau confesiune religioasă, dacă îndeplinește condiţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei.

Art. 7

(1) În vederea dobândirii calităţii de membru în Asociaţie, persoana fizică cu vârsta de cel puțin 18 ani la data cererii trebuie să completeze formularul unic prevăzut în Anexa nr. 3 din Regulament. Formularul cu sigla este postat pe pagina de internet a Asociaţiei.

(2) Pentru a dobândi calitatea de membru activ în Asociaţie persoana în cauză trebuie să declare pe propria răspundere că respectă statutul, regulamentele, hotărârile şi codul etic al Asociaţiei.

(3) Nu poate fi membru activ al Asociaţiei persoana care se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 5 lit. e. din statut.

(4) Persoana care suferă de afecţiuni medicale care o împiedică să participe la desfăşurarea de activităţi montane, ciclism, schi sau alte asemenea, declară aceste situații şi nu participă la acțiunile montane respective.

(5) Titularul cererii de înscriere declară că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării activității Asociaţiei.

Art. 8

(1) Persoana care declară situaţiile prevăzute la art. 7 semnează cererea şi o depune la secretariatul locului unde se desfăşoară întâlnirile Asociaţiei.

(2) Cererea semnată poate fi transmisă şi pe adresa de internet a Asociaţiei, pe fax, prin poştă sau alte asemenea modalităţi de transmitere, dacă este posibil, la adresa comunicată pe pagina de internet a Asociaţiei.

(3) Cererea de înscriere care cuprinde declaraţiile prevăzute de art. 7 se înregistrează în registrul Asociaţiei cu număr de ordine şi se vizează de preşedintele Asociaţiei sau persoana desemnată de acesta.

(4) În cererea de înscriere sau într-un document separat titularul poate menţiona numărul său de telefon, adresa de e-mail, adresa contului reţelei de socializare precum şi numele, prenumele şi numărul de telefon al unei persoane de contact în cazul în care este necesară comunicarea unor aspecte personale către aceste persoane.

Art. 9

(1) După depunerea cererii semnate se plăteşte cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală a Asociaţiei.

(2) Pentru plata cotizaţiei se eliberează chitanţă. Plata cotizaţiei se poate face şi prin bancă în contul Asociaţiei. Persoana care plăteşte prin bancă trebuie să depună sau să trimită la Asociaţie dovada plăţii.

(3) Plata cotizaţiei se face în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la depunerea cererii de înscriere.

(4) Cotizaţia poate fi plătită şi în două tranşe, situaţie în care prima rată trebuie să fie de cel puţin jumătate din cuantumul cotizaţiei. Prima tranşă a cotizaţiei trebuie achitată în termenul prevăzut la alin. 3.

(5) Dacă cererea de înscriere se depune după data de 1 iulie se plăteşte doar jumătate din cuantumul cotizaţiei. În acest caz, plata cotizaţiei se face integral.

Art. 10

(1) După depunerea cererii şi plata a cel puţin jumătate din cotizaţie, potrivit art. 9, Consiliul Director stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile din Statut şi decide primirea în Asociaţie a solicitantului.

(2) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. 1, secretarul Asociaţiei sau altă persoană desemnată de Consiliul Director cu primirea şi evidenţa cererilor şi a plăţii cotizaţiilor, întocmeşte dosarul personal al solicitantului şi îl depune la Consiliul Director.

(3) În cazul în care consideră necesară obţinerea de date suplimentare de la solicitant, Consiliul Director solicită aceste date sau dispune chemarea solicitantului pentru a da lămuriri Consiliului.

(4) Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, se semnează de aceştia, se numerotează, se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se comunică solicitantului.

(5) După primirea în Asociaţie, se eliberează legitimaţia de membru cu numărul de ordine şi eventual insigna. Costul legitimaţiei şi al insignei comunicat din timp solicitantului se suportă la data eliberării de titular.

Art. 11

(1) Membrii fondatori sunt membri activi ai Asociaţiei. Aceştia nu depun declaraţiile prevăzute la art. 7, dar plătesc cotizaţia şi li se eliberează legitimaţie de membru şi eventual insignă. Datele din formularul prevăzut pentru membrii activi ai Asociaţiei pot fi depuse şi de membrii fondatori ai Asociaţiei.

(2) Membrii fondatori beneficiază de drepturile prevăzute în Statut şi regulament şi se supun obligaţiilor statuate de acestea.

(3) Menţiunea privind calitatea de membru fondator poate fi atestată de legitimaţie sau de pagina de internet a Asociaţiei. Pe pagina de internet pot fi postate fotografii cu membrii fondatori însoţite de descrierea activităţii realizate în cadrul Asociaţiei de către aceştia.

Art. 12

(1) Pierderea calității de membru activ al Asociației se produce prin:

a) deces;

b) încetarea existentei Asociației;

c) renunțarea la calitatea de membru prin cerere scrisă;

d) nerespectarea condițiilor prevăzute de art. 5 din statut;

e) excludere, ca urmare a nerespectării statutului sau a regulamentelor şi hotărârilor Asociației.

(2) În caz de deces calitatea de membru al Asociației se pierde la data decesului. În acest caz, calitatea de membru se șterge din evidența Asociației iar dosarul cu actele personale se predă moștenitorilor sau se distruge.

(3) Prin încetarea existenței Asociației calitatea de membru încetează la data prevăzută în actul care pune capăt existenței Asociației. În acest caz, persoana responsabilă potrivit legii sau Statutului cu lichidarea patrimoniului Asociației va aduce la cunoștință membrilor situația juridică şi va înmâna sau distruge actele personale ale membrilor Asociației.

Art. 13

(1) Renunțarea la calitatea de membru al Asociației se face prin cerere scrisă datată, semnată de titular și depusă la Asociație.

(2) Cererea poate fi transmisă cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. 1 şi prin poștă, fax, e-mail sau pe pagina de internet a Asociației, ori în alte modalități care permit observarea semnăturii titularului.

(3) În cerere se menționează dacă se dorește primirea actelor personale deținute de Asociație, în caz contrar acestea urmând a fi distruse.

(4) Calitatea de membru al Asociației încetează la data înregistrării cererii la Asociație.

(5) Pierderea calității de membru al Asociației duce la ștergerea din evidențe și la interdicția folosirii însemnelor Asociației. În acest caz este obligatorie restituirea de urgență a bunurilor Asociației deținute de fostul membru, inclusiv a legitimației de membru şi a insignei.

(6) Cotizația plătită nu se restituie. Nu se restituie nici contravaloarea legitimaţiei şi a insignei.

Art. 14

(1) Condițiile de primire în Asociație prevăzute de art. 5 lit. c)-e) din statut trebuie îndeplinite pe parcursul deținerii calități de membru.

(2) În cazul în care se află în orice modalitate că un anumit membru al Asociației nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de Statut, se solicită date suplimentare de la acesta care sunt analizate de Consiliul Director care după ascultarea membrului activ poate decide excluderea din Asociație cu votul majorității membrilor prezenți.

(3) Hotărârea produce efecte de la data comunicării acesteia persoanei excluse. În cazul excluderii este obligatorie predarea bunurilor Asociației, a legitimației de membru şi a insignei şi este interzisă folosirea însemnelor acesteia.

(4) Actele personale se predau pe bază de proces-verbal membrului exclus sau se distrug. Excluderea duce la ștergerea calității din evidențele Asociației.

(5) Cotizația încasată nu se restituie membrului exclus. Contravaloarea legitimaţiei şi a insignei nu se restituie.

Art. 15

(1) Nerespectarea Statutului Asociației, a Regulamentului Asociației, a Codului de etică a membrilor Asociației sau a hotărârilor organelor de conducere a Asociației poate duce la excluderea din Asociație.

(2) Nerespectarea actelor prevăzute la alin. 1 se consemnează în procesul-verbal în care se descrie situația de fapt, se arată probele și eventual punctul de vedere al persoanei chemate să dea explicații şi se fac propuneri de menținere a calității de membru al Asociaţiei sau de excludere.

(3) Procesul-verbal se întocmește în termen de 2 luni de zile de membrul raportor al Consiliului Director desemnat de Consiliu cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 16

(1) Nerespectarea actelor prevăzute la alin. 1 poate fi adusă la cunoștința Consiliului Director de orice persoană sau Consiliul Director se poate sesiza din oficiu.

(2) Cercetarea se prescrie dacă au trecut mai mult de 6 luni de zile de la săvârșirea abaterii iar sancțiunea excluderii nu se poate pronunța dacă a trecut mai mult de 1 an de zile de la săvârșirea faptei.

(4) În fața Consiliului Director este obligatorie citarea persoanei cercetate şi ascultarea acesteia dacă este posibil. În vederea apărării sale, persoana cercetată poate fi asistată sau reprezentată de un membru al Asociației sau de o persoană mandatată de acesta şi poate propune probe.

(5) Pe baza materialelor prezentate, Consiliul Director din care nu face parte membrul raportor care a întocmit procesul-verbal prevăzut la alin. 2 decide cu majoritatea membrilor prezenți excluderea din asociație sau clasarea sesizării.

(6) Decizia este comunicată membrului Asociației.

(7) Decizia de excludere produce efecte de la data comunicării. În acest caz bunurile Asociației, legitimația de membru și insigna se predau acesteia și este interzisă folosirea însemnelor sale.

(8) Pe bază de proces-verbal actele personale aflate în păstrarea Asociației se predau membrului exclus sau după caz se distrug. Calitatea de membru al Asociației este ștearsă din evidențele acesteia.

(9) Cotizația plătită nu se restituie. Contravaloarea legitimaţiei şi a insignei nu se restituie.

Art. 17

(1) Membrii activi ai Asociației care nu plătesc cotizația în termenul stabilit de regulament sunt excluși din Asociație și sunt obligați să predea legitimația de membru al Asociației şi insigna.

(2) În vederea achitării cotizațiilor de către membrii Asociației, secretarul acesteia sau altă persoană desemnată de Consiliul Director va încunoștiința prin telefon, mail, fax, internet sau alt mijloc de comunicare, membrul activ cu privire la plata cotizației cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut de alin. 1.

(3) În cazul în care după comunicarea situației plății cotizației şi a posibilei excluderi din asociație, cotizația nu se plătește, Consiliul Director decide excluderea din Asociație cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) Decizia se comunică membrului exclus şi produce efecte de la data comunicării

(5) După excluderea din Asociație este interzisă folosirea legitimației de membru, a insignei şi a calității de membru a Asociației şi este obligatorie predarea către Asociație a bunurilor acesteia.

(6) Prin proces-verbal actele personale ale membrului exclus sunt predate acestuia sau în caz contrar sunt distruse. Calitatea de membru este ștearsă din evidențele Asociației. Cotizația plătită până la momentul excluderii nu se restituie. Contravaloarea legitimaţiei şi a insignei nu se restituie.

(7) Redobândirea calității de membru a Asociației se poate realiza numai după achitarea cotizației restante și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute la art. 5 lit. b)-e) din Statut. În acest caz se eliberează o nouă legitimație de membru al Asociației.

Art. 18

(1) Membru onorific poate fi orice persoană care a adus servicii deosebite Asociației, turismului montan sau alpinismului românesc, pe plan intern sau internațional. Membrii onorifici sunt scutiți de plata cotizației. Membrii onorifici pot folosi însemnele Asociației, pot participa la activitățile Asociației şi pot promova obiectivele acesteia.

(2) Calitatea de membru onorific este atribuită pe durată nedeterminată de Adunarea Generală cu votul majorității membrilor prezenți la propunerea motivată a Consiliului Director. În lipsa propunerii motivate a Consiliului Director, o treime din numărul membrilor Asociației pot iniția procedura dobândirii calității de membru onorific al Asociației.

(3) Calitatea de membru onorific al Asociației se publică pe pagina de internet a Asociației. Calitatea este atestată de legitimația de membru onorific al Asociației.

(4) Calitatea de membru onorific poate fi retrasă în caz de dobândire prin fraudă, în cazul nerespectării Statutului, a Regulamentului, a Codului de etică sau a hotărârilor Asociației ori în cazul desfășurării unor activități contrare scopului şi obiectivului Asociației.

(5) Retragerea calității de membru onorific al Asociației se poate propune motivat de Consiliul Director sau de cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți ai Adunării generale a Asociației.

(6) Hotărârea privind retragerea calității se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți ai Adunării Generale, se publică pe pagina de internet a Asociației şi se comunică persoanei respective. În vederea soluționării cererii, persoana în cauză este chemată pentru a fi ascultată și se pot administra probe constând în înscrisuri sau declarații.

Capitolul III - Drepturile şi obligaţiile membrilor activi ai Asociaţiei. Cotizaţia.

Art. 19

(1) Membrii activi ai Asociației au următoarele drepturi:

a) să participe la adunările generale ale Asociației şi să-și exprime votul în orice problemă aflată pe ordinea de zi;

b) să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

c) să participe la excursiile, taberele, drumețiile montane şi orice alte activități organizate de către Asociație;

d) să aibă acces la fondul documentar al Asociației.

(2) În situaţii excepţionale în care prezenţa unui membru activ al Asociaţiei nu este posibilă, participarea şi exercitarea dreptului la vot pot fi delegate în scris unui alt membru al Asociaţiei.

(3) Votul se exprimă liber, fără influenţe sau presiuni şi se exercită prin ridicarea mâinii sau pe buletin de vot, conform celor stabilite în prealabil de Adunarea Generală.

(4) Membrii activi ai Asociaţiei pot fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei pe baza candidaturii depuse şi anunţate în prealabil.

(5) Posturile vacante sunt anunţate inclusiv pe pagina de internet a Asociaţiei timp de 5 zile calendaristice.

(6) În vederea alegerilor, perioada de campanie electorală nu poate dura mai mult de 30 de zile. La finalul celor 30 de zile de campanie electorală, Consiliul Director organizează alegerile care se desfăşoară într-un singur tur de scrutin.

(7) Este declarat ales candidatul care obţine cele mai multe voturi obţinute. În caz de paritate, departajarea candidaţilor se va face în funcţie de vechimea în Asociaţie, contribuţia financiară şi materială, realizările personale în Asociaţie. În mod excepţional, dacă nu este posibilă delimitarea candidaţilor, votul celui mai vârstnic membru prezent al Asociaţiei este decisiv.

(8) Mandatul se exercită începând cu data validării rezultatelor de către Consiliul Director pe bază de proces-verbal.

Art. 20

(1) Pentru operaţionalizarea Asociaţiei, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. 4-7 din regulament alegerea primelor organe de conducere ale Asociaţiei, după acordarea personalităţii juridice se face pe baza candidaturilor voluntare ale membrilor activi.

(2) Şedinţa Adunării Generale pentru înscrierea primilor membri ai Asociaţiei din rândul comitetului de iniţiativă şi pentru alegerea Consiliului Director, a cenzorului şi/sau a comisiei de cenzori se organizează imediat după înscrierea Asociaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Înscrierea membrilor şi candidaturile pentru alegerea organelor de conducere se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Votul se exprimă prin ridicarea mâinii iar rezultatul se consemnează în proces-verbal.

(4) În cazul în care în urma alegerilor nu se ocupă toate locurile în Consiliul Director, se organizează imediat alegeri, potrivit alin. 1-3 la care participă şi noii membri ai Asociaţiei înscrişi ulterior. Dispoziţiile alin. 3 se aplică în mod corespunzător.

(5) Mandatul organelor de conducere se exercită începând cu data validării alegerilor şi încheierea procesului-verbal, conform alin. 3 sau 4.

Art. 21

(1) Activităţile desfăşurate de Asociaţie sau membrii acesteia în ţară sau străinătate, la sediul Asociaţiei sau în natură sunt anunţate din timp pe pagina de internet a Asociaţiei.

(2) Întâlnirile periodice ale Asociaţiei se desfăşoară la locul anunţat din timp pe pagina de internet. Cu această ocazie se indică ora, durata, tema întâlnirilor, numele invitaţilor şi alte aspecte considerate relevante pentru dezbateri. Dacă este cazul sau dacă Regulamentul prevede, rezultatul întâlnirilor se consemnează şi se postează pe pagina de internet a Asociaţiei.

(3) Activităţile desfăşurate de Asociaţie sau de membrii acesteia în natură, în ţară sau în străinătate menţionează data şi locul activităţii, durata estimată, costurile şi modalităţile de plată, mijlocul de transport folosit, echipamentul necesar, date referitoare la pregătirea participanţilor, riscul traseului folosit şi orice alte asemenea aspecte tehnice necesare a fi cunoscute din timp de eventualii participanţi.

(4) În cazul traseelor dificile sau dacă la activităţile organizate participă persoane fără experienţă sau pregătire adecvată, se recomandă efectuarea instructajului anterior desfăşurării activităţii şi supravegherea atentă pe parcursul acesteia.

(5) Despre activităţile desfăşurate de Asociaţie sau de membrii acesteia se întocmesc rapoarte de tură/drumeţie la care pot fi ataşate fotografii sau imagini video. Acestea se postează pe pagina de internet a Asociaţiei la o rubrică distinctă. Pagina de internet poate fi organizată astfel încât arhiva turelor să fie organizată după ani, luni, locaţii, sau alte asemenea.

(6) Consiliul Director poate desemna pe bază de voluntariat una sau mai multe persoane responsabile cu întocmirea raportarea de tură/drumeţie, etc.

Art. 22

(1) Membrii activi ai Asociaţiei au acces la fondul documentar al Asociaţiei, prin lectură, vizionarea fotografiilor sau a filmelor, prin împrumutarea acestora sau alte asemenea activităţi care se pot desfăşura inclusiv la sediul Asociaţiei dacă este posibil.

(2) Consiliul Director poate desemna pe bază de voluntariat una sau mai multe persoane care se ocupă cu gestionarea fondului documentar şi cu postarea de recenzii a filmelor sau cărţilor de specialitate pe pagina de internet proprie a Asociaţiei.

(3) Orice membru al Asociaţiei poate dona publicaţii sau filme ori fotografii iar Consiliul Director poate achiziţiona asemenea materiale pentru membrii săi.

Art. 23

(1) Membrii activi ai Asociației au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile legilor, ale statutului, ale regulamentelor Asociației, hotărârile Consiliului Director şi hotărârile Adunării Generale, indiferent dacă au luat sau nu parte la Adunarea Generală în care s-au votat respectivele hotărâri, sau dacă au votat împotriva lor;

b) să achite anual cotizația în cuantumul şi condițiile stabilite de Regulament;

c) să acorde tot sprijinul Asociației, în măsura posibilităților proprii, pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;

d) să aibă o bună conduită în orice împrejurare atât față de ceilalți membri ai Asociației cât şi față de alte persoane;

e) să acorde ajutor în caz de nevoie, în limitele posibilităților proprii, oricărei persoane aflate pe munte într-o situație de pericol și să anunțe în cel mai scurt timp cea mai apropiată cabană, echipa de salvare sau serviciul de urgențe 112;

f) să participe, în măsura posibilităților, la acțiuni concrete privind protecția, ecologizarea și conservarea mediului;

g) membrii Asociației recunosc în mod conștient faptul că drumețiile, activitățile şi sporturile montane presupun un factor imprevizibil de risc și că pot rezulta accidente, uneori cu vătămări corporale sau chiar mortale, acceptă aceste riscuri asumându-şi direct responsabilitatea pentru acțiunile lor şi pentru consecințele acestor acțiuni.

(2) Membrii activi ai Asociaţiei sunt datori să cunoască şi să respecte Codul de etică. Acesta se publică pe pagina proprie de internet a Asociaţiei.

Art. 24

(1) Membrii activi ai Asociaţiei plătesc o cotizaţie anuală în cuantum de 60 de lei (RON).

(2) Membrii activi pensionari plătesc o cotizaţie anuală în cuantum de 40 de lei (RON).

(3) Membrii de familie ai membrilor activi înscrişi în Asociaţie sunt scutiţi de plata cotizaţiei. Prin membri de familie se înţelege soţul sau soţia, părinţii şi copii membrilor activi ai Asociaţiei.

(4) Membrii activi ai Asociaţiei cu vârsta cuprinsă între 18 ani şi 25 de ani sunt scutiţi de plata cotizaţiei.

(5) Membrii noi ai Asociaţiei care au achitat integral cotizaţia anterior înscrierii nu mai plătesc suma de bani datorată anual. În cazul plăţii parţiale, diferenţa se achită conform Regulamentului.

(6) Pentru situaţii deosebite şi justificate, Consiliul Director poate decide reducerea sau scutirea de la plata cotizaţiei. Prin situaţii deosebite se înţelege lipsa veniturilor, starea de nevoie temporară, starea de sănătate precară sau alte asemenea situaţii care constituie o imposibilitate chiar şi temporară de plată a cotizaţiei. Situaţiile de nevoie se constată la cerere pe bază de documente justificative de către Consiliul Director.

Art. 25

(1) Plata cotizaţiei se poate face integral.

(2) Plata cotizaţiei se poate face şi parţial în tranşe egale. Prima tranşă trebuie achitată până la data de 15 martie a anului curent iar a doua tranşă trebuie achitată până la data de 15 septembrie a anului curent.

Art. 26

(1) Plata cotizaţiei se poate face în numerar, situaţie în care se eliberează chitanţă care poartă menţiuni cu privire la data plăţii, cuantumul integral sau parţial al sumei de bani şi scopul plăţii.

(2) Plata cotizaţiei se poate face şi în contul bancar al Asociaţiei. Ordinul de plată trebuie trimis la Asociaţie şi trebuie să cuprindă menţiunea că plata este integrală sau parţială şi că aceasta reprezintă cotizaţie pentru anul respectiv. În lipsa menţiunii că plata constituie cotizaţia anuală, de regulă plata este considerată donaţie şi nu exonerează de plata cotizaţiei membrul respectiv.

(3) Legitimaţia de membru se vizează anual după plata chiar şi parţială a cotizaţiei

Cap IV - Resurse patrimoniale ale Asociaţiei

Art. 27

(1) Veniturile Asociației şi scopul utilizării acestora, precum şi cheltuielile efectuate de Asociaţie sunt cele prevăzute în Statut.

(2) Donaţiile şi sponsorizările în bani sau natură sunt folosite în scopul pentru care au fost acordate, dacă acesta rezultă din actul gratuit respectiv.

Cap. V - Adunarea Generală

Art. 28

(1) Constituirea Adunării generale, răspunderea acesteia, natura şedinţelor şi convocarea lor, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor şi celelalte aspecte legate de emiterea şi efectul hotărârilor sunt cele detaliate în Statutul Asociaţiei.

(2) Şedinţele sunt prezidate de Preşedintele Asociaţiei sau după caz de Vicepreşedintele Asociaţiei, ori de secretar sau de altă persoană desemnată de Consiliul Director dintre membrii săi.

Art. 29

Atribuțiile Adunării Generale potrivit Statutului sunt următoarele:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociației. Acestea se propun de Consiliul Director sau de o parte dintre membrii activi ai Asociaţiei.

b) alegerea și revocarea cenzorului/membrilor Comisiei de cenzori. Propunerea pentru cenzor sau membrii comisiei de cenzori se face de către Consiliul Director sau de către membrii activi ai Asociaţiei. Propunerea face referire la studiile şi experienţa candidaţilor.

c) înființarea de filiale. Propunerea motivată se face de Consiliul Director sau de cel puţin o treime din numărul membrilor activi ai Asociaţiei. Propunerea trebuie să cuprindă aspecte referitoare la necesitatea înfiinţării de filiale, numărul estimat de membri ai acestora, resursele financiare şi costurile estimate, obiectivele propuse şi capacitatea realizării lor, sediul local şi alte asemenea aspecte relevante.

d) modificarea actului constitutiv și a statului. Propunerea motivată a Consiliului Director sau a unui număr de o treime din numărul membrilor activi prezenţi ai Asociaţiei trebuie să cuprindă motivele pentru care se solicită modificarea şi soluţii concrete cu privire la rezolvarea problemelor constatate în aplicarea şi interpretarea actelor.

e) dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director. Raportul se întocmeşte de regulă anual sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor activi ai Asociaţiei.

f) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociației şi a bilanțului contabil. Aprobarea se face pe baza actelor întocmite de contabil şi avizate de cenzor sau de comisia de cenzori. În vederea dezbaterilor aceştia pot fi invitaţi şi pot da detalii cu privire la actele întocmite.

g) stabilirea structurii, alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director. Numărul impar al membrilor Consiliului Director este între 3 şi 15. Dintre membrii aleşi ai Consiliului Director se alege Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului. Revocarea membrilor Consiliului Director se poate propune motivat de Consiliul Dircetor cu majoritate de voturi sau de cel puţin o treime din numărul membrilor activi prezenţi ai Asociaţiei.

h) aprobarea şi modificarea Regulamentelor Asociației. Dispoziţiile de la lit. d) se aplică în mod corespunzător.

i) dizolvarea şi lichidarea Asociației precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

j) orice alte atribuții prevăzute în lege sau statut.

Cap. VI - Consiliul Director

Art. 30

(1) Componenţa, mandatul, atribuţiile şi procedura de emitere a hotărârilor adoptate de Consiliul Director precum şi atribuţiile Preşedintelui şi ale Vicepreşedintelui Consiliului Director sunt cele prevăzute de Statutul Asociaţiei.

(2) Consiliul Director este ajutat în activitatea sa de un secretariat condus de secretarul Consiliului care este şi secretarul Asociaţiei. Atribuţiile secretarului sunt cele prevăzute în regulament sau încredinţate de Consiliul Director ori de Adunarea Generală.

Cap. VII - Comisia de Cenzori. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei.

Art. 31

(1) Controlul financiar al Asociației este asigurat de către un Cenzor sau de către o Comisie de Cenzori, conform legii şi Statutului Asociaţiei.

(2) Componenţa Comisiei de cenzori şi atribuţiile cenzorului sau ale Comisia de Cenzori sunt prevăzute în lege şi Statutul Asociaţiei.

(3) Condiţiile şi regulile de dizolvare şi lichidare a Asociaţiei sunt cele prevăzute în Statutul Asociaţiei.

Capitolul VIII - Prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 32

(1) Organele de conducere și control ale Asociației şi membrii acesteia sunt obligați să respecte prevederile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea acestora cu buna credință, exclusiv în scopul înființării Asociației.

(2) Este interzisă comunicarea datelor cu caracter personal terților fără ca aceasta să fie adusă la cunoștința membrilor în prealabil și fără acceptul lor.

(3) În cazul în care legea prevede altfel sau dacă există solicitări scrise din partea organelor administrative sau judiciare ale statului, comunicarea datelor cu caracter personal se poate face fără consimțământul membrilor Asociației care sunt încunoștiințați despre demersul legal respectiv.

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face astfel încât să se evite divulgarea chiar accidentală către terți iar păstrarea acestora se face pe durata existenței Asociației sau a calității de membru. Ulterior, datele cu caracter personal sunt șterse din evidența Asociației.

(5) Membrii Asociației au dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal sau modificarea acestora.

(6) Accesul la datele cu caracter personal este permis doar titularului, membrilor Consiliului Director sau altor persoane dacă în acest din urmă caz există acceptul titularului acestora.

(7) Consiliul Director poate desemna o persoană responsabilă cu gestionarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Cap. IX - Dispoziţii finale

Art. 33

(1) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legale şi statutare în vigoare şi a fost adoptat şi semnat de membrii fondatori astăzi, data de 19.05.2016.

(2) Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către Adunarea Generală a membrilor fondatori.

(3) Anexele fac parte integrantă din Regulament.

 

Anexa 1

Sigla Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti

Sigla Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti

Anexa 2

Specimen ştampilă Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti

Specimen ştampilă Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti

Anexa 3

Cererea de înscriere în asociaţie poate fi descărcată aici (format pdf printabil).

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria