Asociaţia Club Alpin Floarea de Colț București

Cap. I - Asociația

Art. 1

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București, denumită în continuare Asociația, este o asociere de persoane fizice, cu personalitate juridică, non-guvernamentală, nonprofit, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, înființată în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2

(1) Asociația se constituie pe o durată nedeterminată şi are sediul în București, sectorul 6, Aleea Zorelelor, nr. 6, Bl. M11, Sc. A, Et. 8, Ap. 50, Str Iedului nr 3, bloc 149A, scara 2, etaj 1, apt 61 *
(2) Asociația are cont bancar și însemne proprii.
(3) Asociația poate înființa filiale și/sau sucursale în condițiile legii.
(4) Patrimoniul inițial al Asociaţiei este format din activul inițial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 200 lei vărsat în totalitate la data constituirii Asociației în contul deschis la Banca Transilvania.

* modificare adresă cf hotărâre CD 31.01.2022, definitivă în instanță la 20.04.2022.

Cap. II - Scop şi obiective

Art. 3

Asociația are ca scop crearea unui cadru organizat pentru practicarea unei game largi de activități recreative montane contribuind totodată la educația pentru cunoașterea şi protejarea mediului înconjurător.

Art. 4

Asociația își realizează obiectivele prin desfășurarea următoarelor activități:
a) promovarea drumețiilor și a altor forme de activități montane, inclusiv prin comunicare pe pagina proprie de internet;
b) organizarea periodică de excursii şi tabere montane, ciclism montan, ture alpine şi drumeții pe schiuri;
c) inițierea în alpinism și turism montan;
d) promovarea măsurilor de prevenire a accidentelor montane şi de intervenție și acordare a primului ajutor;
e) preluarea, amenajarea, construirea sau întreținerea unor baze de alpinism și turism montan (case de adăpost, refugii, cabane forestiere dezafectate etc.), marcarea de poteci turistice, amplasarea de hărţi şi panouri indicatoare, amenajarea de trasee alpine, formarea şi atestarea de călăuze pentru drumeție, de monitori pentru alpinism și schi, necesari desfășurării activității în cadrul Asociaţiei, în condițiile legii;
f) studierea şi protecția reliefului, florei şi faunei, inclusiv în zonele protejate potrivit legii;
g) editarea de materiale cu tematică montană şi alpină (periodice, hărți, prospecte, ghiduri, albume, cărți poștale ilustrate, etc.);
h) achiziționarea de cărți, filme și alte materiale documentare și promoționale pentru membrii Asociaţiei; crearea unui fond documentar al Asociaţiei, inclusiv electronic pentru membrii acesteia;
i) organizarea și susținerea de prelegeri şi gale de film şi video-proiecții privind cunoașterea şi protejarea muntelui sub toate aspectele;
j) acțiuni de ecologizare a zonelor montane şi de educare a membrilor și a restului populației cu privire la protejarea zonelor montane şi a naturii în general;
k) inițierea în fotografia și filmul de munte și organizarea de concursuri, expoziții şi cursuri de artă fotografică şi artă plastică;
l) implicarea în acțiuni de protecția mediului şi cercetare științifică, încheierea de protocoale cu instituțiile abilitate în vederea obținerii accesului membrilor Asociaţiei în zonele montane protejate;
m) dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații similare din țară şi din străinătate;
n) încheierea de protocoale de colaborare şi dezvoltare a obiectivelor asociației cu unități acreditate de învățământ public sau privat, cu administrațiile publice centrale sau locale ori cu alte organizații neguvernamentale sau societăți comerciale;
o) încurajarea şi sprijinirea membrilor Asociaţiei care vor să întreprindă drumeții sau acțiuni alpine în masivele montane din alte ţări;
p) obținerea de reduceri de taxe, priorități şi alte avantaje în țară sau străinătate, pentru membrii Asociaţiei, cum ar fi: reduceri la prețul transportului cu diferite mijloace de transport, achiziționarea de echipament, rezervarea de locuri la hoteluri, pensiuni şi cabane etc.

Cap. III - Membri

Art. 5

(1) Asociația are următoarele categorii de membri: asociații care sunt membri activi denumiți în continuare asociați sau membrii activi şi, respectiv, membrii onorifici.
(2) Asociat poate fi orice persoană fizică, indiferent de sex, etnie, naționalitate, apartenență politică sau confesiune religioasă, dacă îndeplinește următoarele condiții:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să solicite înscrierea în Asociație potrivit formularului prevăzut în Regulamentul de Organizare şi Funcționare a Asociaţiei, denumit în continuare Regulamentul;
c) să respecte statutul și regulamentele Asociaţiei şi să achite cotizația în cuantumul şi condițiile prevăzute de Regulament;
d) să declare pe propria răspundere că nu suferă de afecțiuni medicale care îi împiedică să desfășoare activități de drumeții montane, ciclism sau schi montan ori alte asemenea;
e) să declare pe propria răspundere, potrivit formularului din regulament că nu a suferit condamnări pentru infracțiuni contra vieții şi libertății persoanei, infracțiuni privitoare la viața sexuală, infracțiuni de corupție, evaziune fiscală, trafic de droguri, trafic de persoane, spălare de bani, delapidare, fals sau înșelăciune, furt sau tâlhărie, infracțiuni privind protecția mediului sau codul silvic, sau orice alte infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de cel puțin 5 ani. Se vor declara şi cazurile de renunțare la pedeapsă sau de amânare a aplicării pedepsei ori măsurile educative aplicate.
(3) Membrii fondatori sunt membri activi ai Asociaţiei.
(4) Membru onorific poate fi orice persoană care a adus servicii deosebite Asociaţiei, turismului montan sau alpinismului românesc, pe plan intern sau internațional.
(5) Calitatea de membru onorific este atribuită pe durată nedeterminată de Adunarea Generală la propunerea Consiliul Director.
(6) Calitatea de membru onorific poate fi retrasă în caz de dobândire prin fraudă sau în cazul desfășurării unor activități contrare scopului şi obiectivului Asociaţiei în condițiile prevăzute de Regulament.

Art. 6

(1) Membrii activi ai Asociaţiei plătesc o cotizație al cărei cuantum şi periodicitate sunt stabilite prin Regulament de Adunarea Generală a Asociaţiei.
(2) Unii membri activi ai Asociației pot beneficia de scutiri sau reduceri de la plata cotizației în condițiile stabilite de Regulament.
(3) Membrii onorifici sunt scutiți de plata cotizației.
(4) Calitatea de asociat este atestată de carnetul de membru vizat la zi.

Art. 7

Numărul membrilor Asociaţiei este nelimitat.

Art. 8

Membrii activi ai Asociației au următoarele drepturi:
a) să participe la adunările generale ale Asociaţiei şi să-și exprime votul în orice problemă aflată pe ordinea de zi;
b) să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere ale Asociaţiei;
c) să participe la excursiile, taberele, drumețiile montane şi orice alte activități organizate de către Asociație;
d) să aibă acces la fondul documentar al Asociaţiei;

Art. 9

Membrii activi ai Asociaţiei au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile legilor, ale statutului, ale regulamentelor Asociaţiei, hotărârile Consiliului Director şi hotărârile Adunării Generale, indiferent dacă au luat sau nu parte la Adunarea Generală în care s-au votat respectivele hotărâri sau dacă au votat împotriva lor;
b) să achite anual cotizația în cuantumul şi condițiile stabilite de Regulament;
c) să acorde tot sprijinul Asociaţiei, în măsura posibilităților proprii, pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
d) să aibă o bună conduită în orice împrejurare atât față de ceilalți membri ai Asociaţiei cât şi față de alte persoane;
e) să acorde ajutor în caz de nevoie, în limitele posibilităților proprii, oricărei persoane aflate pe munte într-o situație de pericol și să anunțe în cel mai scurt timp cea mai apropiată cabană, echipă de salvare sau serviciul de urgențe 112;
f) să participe, în măsura posibilităților, la acțiuni concrete privind protecția, ecologizarea și conservarea mediului;
g) membrii Asociaţiei recunosc în mod conștient faptul că drumețiile, activitățile şi sporturile montane presupun un factor imprevizibil de risc și că pot rezulta accidente, uneori cu vătămări corporale sau chiar mortale, acceptă aceste riscuri asumându-şi direct responsabilitatea pentru acțiunile lor şi pentru consecințele acestor acțiuni.

Art. 10

Pierderea calității de membru activ al Asociației se produce prin:
a) deces;
b) încetarea existentei Asociaţiei;
c) renunțarea la calitatea de membru prin cerere scrisă;
d) nerespectarea condițiilor prevăzute de art. 5 din statut;
e) excludere, ca urmare a nerespectării statutului sau a regulamentelor şi hotărârilor Asociaţiei.

Art. 11

(1) Membrii activi ai Asociaţiei care nu-şi plătesc cotizația în termenul stabilit de regulament sunt excluși din Asociație și sunt obligați să predea carnetul de membru al Asociaţiei, potrivit condițiilor stipulate în regulament.
(2) În vederea achitării cotizațiilor de către membrii Asociaţiei, secretarul acesteia sau altă persoană desemnată de Consiliul Director va încunoștința prin telefon, mail, fax, internet sau alt mijloc de comunicare, membrul activ cu privire la plata cotizației cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut de alin. 1.
(3) După excluderea din Asociație este interzisă folosirea carnetului de membru şi a calității de membru a Asociaţiei.
(4) Redobândirea calității de membru a Asociaţiei se poate realiza numai după achitarea cotizației restante. În acest caz se eliberează un nou carnet de membru al Asociaţiei.

Cap IV - Resurse patrimoniale

Art. 12

(1) Veniturile Asociaţiei provin din:
a) cotizațiile membrilor activi;
b) donații şi sponsorizări în bani sau natură;
c) exploatarea şi valorificarea bunurilor proprii;
d) prestarea de servicii specifice obiectului de activitate al Asociației;
e) reclamă şi publicitate realizate prin mijloace proprii;
f) vânzarea sau închirierea unor bunuri, a publicațiilor proprii sau altor materiale specifice activității Asociaţiei;
g) dobânzi din plasarea disponibilităților bănești;
h) bunuri primite de la asociații sau fundații dizolvate, potrivit legii;
i) alte venituri obținute în mod legal.

(2) Resursele financiare ale Asociaţiei sunt utilizate pentru:
a) organizarea de activități sau evenimente care au legătură cu activitatea Asociaţiei;
b) realizarea de materiale promoționale sau editoriale specifice activității Asociaţiei;
c) crearea unei baze materiale proprii, achiziționarea de bunuri sau întreținerea acestora;
d) achitarea chiriilor, a taxelor, impozitelor, dobânzilor sau comisioanelor ori a altor asemenea sarcini, potrivit legii;
e) plata sumelor de bani necesare întreținerii bunurilor sau prestării serviciilor pentru Asociație;
f) plata drepturilor bănești pentru angajații sau colaboratorii Asociaţiei ori pentru persoanele care prestează servicii către Asociație;
g) acoperirea oricăror cheltuieli necesare pentru buna funcționare a Asociaţiei.

(3) Asociația poate face donații sau sponsorizări pe baza hotărârii Adunării Generale adoptată cu votul a jumătate plus unu din membrii activi pe baza propunerii motivate a Consiliului Director.

(4) Cheltuielile se efectuează potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de Consiliul Director sau în cazul sumelor de bani în echivalent lei mai mari de 3.000 Euro de Adunarea Generală pe baza propunerii motivate a Consiliului Director.

(5) Patrimoniul Asociaţiei este evidențiat şi gestionat potrivit reglementărilor contabile în vigoare și este folosit pentru realizarea scopului acesteia.

Cap. V - Adunarea Generală

Art. 13

(1) Adunarea Generală este constituită din totalitatea membrilor activi ai Asociației.
(2) Organele de conducere în întregul lor și fiecare dintre membrii acestora răspund de activitatea organului respectiv în fața Adunării Generale.

Art. 14

(1) Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară.
(2) Adunările Generale Ordinare au loc în fiecare an în ultimul trimestru.
(3) Adunările Generale Extraordinare pot fi convocate de către Consiliul Director din proprie inițiativă sau la cererea a cel puțin o treime din membrii asociației ori la solicitarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori.

Art. 15

(1) Convocarea adunărilor generale se face de către Consiliul Director cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării adunării pe pagina de internet a asociației. În convocare vor fi precizate ziua, ora și locul unde se desfășoară adunarea precum și ordinea de zi.
(2) Convocarea se poate face şi prin notă telefonică, e-mail sau fax.
(3) În mod excepțional adunarea generală extraordinară poate fi convocată şi cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurări adunării.

Art. 16

(1) Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din totalul membrilor existenți la data convocării.
(2) În cazul în care la prima convocare nu vor fi prezenți cel puțin jumătate din membri cu drept de vot, la a doua convocare, Adunarea Generală este valabil constituită indiferent de numărul membrilor activi prezenți.

Art. 17

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți cu excepția aprobării şi modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor activi prezenți.
(2) Fiecare membru activ are dreptul la un singur vot.
(3) În caz de paritate, votul Președintelui Asociaţiei este decisiv.

Art. 18

Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) alegerea și revocarea cenzorului/membrilor Comisiei de cenzori;
c) înființarea de filiale;
d) modificarea actului constitutiv și a statului;
e) dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
f) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi a bilanțului contabil;
g) stabilirea structurii, alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
h) aprobarea şi modificarea Regulamentelor Asociației;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
j) orice alte atribuții prevăzute în lege sau statut.

Art. 19

(1) Deliberările şi hotărârile Adunării Generale se consemnează prin grija secretarului în registrul de procese verbale al Asociaţiei, fiind semnat de persoanele care au prezidat Adunarea Generală.
(2) Hotărârile Adunării Generale se numerotează, se ștampilează și se aduc la îndeplinire prin grija Consiliului Director.
(3) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toți membrii Asociaţiei, indiferent daca au luat sau nu parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
(4) Hotărârile Adunărili Generale se aduc la cunoștința membrilor Asociaţiei în termen de cel mult 5 zile de la adoptarea lor, inclusiv pe pagina de internet proprie a Asociaţiei.

Cap. VI – Consiliul Director

Art. 20

(1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este ales de Adunarea Generală dintre membrii activi ai acesteia.
(2) Structura și numărul impar al membrilor Consiliului Director sunt stabilite de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director în funcție de nevoile activității pe care aceștia o susțin în conformitate cu prevederile prezentului statut.
(3) În vederea bunei desfășurări a activității curente a Asociaţiei, Adunarea Generala numește și doi supleanți în Consiliul Director care vor înlocui pe o perioada determinată membrul Consiliului care este în imposibilitatea de a mai face parte din Consiliu atunci când numărul membrilor nu permite desfășurarea activității acestuia.

Art. 21

Consiliul Director are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea și conduce Asociația între două Adunări Generale;
b) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
c) convoacă Adunarea Generală conform prevederilor statutului;
d) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
e) execută bugetul aprobat de Adunarea Generală;
f) hotărăște schimbarea sediului Asociaţiei;
g) întocmește și actualizează regulamentele Asociaţiei pe care le supune aprobării Adunării Generale;
h) aprobă primirea de noi membri în Asociație;
i) acționează sub formă de comisie de disciplină pentru anchetarea abaterilor de la statut și regulamente, luând decizii privind excluderea de membri;
j) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, pe care le semnează Președintele Asociaţiei sau persoana mandatată în acest scop;
k) propune Adunării Generale angajarea de personal necesar desfășurării activității curente a Asociaţiei precum și remunerarea acestuia;
l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 22

Atribuţii specifice membrilor Consiliului Director

Preşedintele:
- preşedintele Consiliului Director este de drept preşedintele Asociaţiei;
- preşedintele reprezintă Asociatia în toate actele civile, poate îndeplini orice actiuni necesare functionării Asociaţiei şi poate semna valabil orice acte în numele Asociaţiei;
- preşedintele poate să-şi delege o parte din puteri oricărui membru al Consiliului Director, iar pentru chestiuni limitate oricărei persoane din afara Asociaţiei, fără a fi exonerat de propria răspundere;

Vicepreşedintele:
- este responsabil cu administrarea curentă a Asociaţiei;
- este responsabil cu redactarea documentelor curente necesare desfasurarii normale a activităţii Asociaţiei;
- este responsabil cu trimiterea convocarilor pentru AGA;
- este responsabil cu ţinerea la zi a tuturor registrelor prevăzute de lege;
- este responsabil de îndeplinirea tuturor formalităţilor legale privind personalul Asociaţiei;
- este responsabil cu realizarea şi actualizarea permanenta a unei baze de date cuprinzând situaţia la zi a tuturor participanţilor şi beneficiarilor implicaţi în programele Asociaţiei.

Art. 23

(1) Membrii Consiliului Director sunt aleși de Adunarea Generală pentru o perioadă de cinci ani, potrivit regulamentului.
(2) Mandatul membrilor Consiliului Director poate fi reînnoit.

Art. 24

(1) Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde prin deces, imposibilitatea de desfășurare a activității o perioadă mai mare de 6 luni de zile, prin demisie scrisă sau prin revocare de către Adunarea Generală.
(2) În caz de vacanță a funcției Consiliul Director se completează cu supleantul până la următoarea Adunare Generală în condițiile art. 20 alin. 3 din statut.

Art. 25

(1) Ședințele Consiliului Director se țin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.
(2) Ședințele Consiliului Director sunt prezidate de Președinte sau în lipsa acestuia de către vicepreședinte sau secretar.

Art. 26

Membrul Consiliului Director care absentează la șase ședințe consecutive ale consiliului este exclus din Consiliul Director.

Art. 27

(1) Hotărârile Consiliului Director sunt luate cu votul majorității simple a membrilor prezenți.
(2) Aspectele discutate în fiecare ședință și hotărârile adoptate se menționează într-un proces verbal și se semnează de toți participanții.
(3) Hotărârile Consiliului Director se numerotează și se ștampilează cu ștampila Asociaţiei.
(4) Hotărârile Consiliului Director sunt aduse la cunoștința asociaților, inclusiv pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la adoptarea lor.

Art. 28

(1) Orice angajamente externe ale Asociaţiei vor fi luate cu acordul prealabil al Consiliului Director.
(2) În relațiile cu asociații şi cu terții, precum şi în raporturile sale cu autoritățile administrative şi judiciare, Asociația este reprezentată de Președinte iar în lipsa acestuia de Vicepreședinte.
(3) Pentru exercitarea anumitor activități concrete, Consiliul Director poate mandata prin procura autentică o persoană care să reprezinte interesele asociaților.

Cap. VII - Comisia de Cenzori

Art. 29

(1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de către un Cenzor dacă numărul asociaților depășește 15 membri. Acesta nu poate fi membru în Comitetul Director.
(2) Pe măsura creșterii numărului de membri, dacă numărul acestora va depăși 100 se va constitui o Comisie de Cenzori, conform legii.
(3) Comisia de Cenzori este alcătuita din trei membri. Regulile generale de organizare şi funcționare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea Generală.
(4) În realizarea competenței lor, Cenzorul respectiv Comisia de Cenzori au următoarele atribuții:
a) verifică modul în care este administrat şi gestionat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmesc rapoarte de gestiune și le prezintă Adunării Generale;
c) pot participa fără drept de vot la ședințele Consiliului Director;
d) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de Statut de regulament şi de Adunarea Generală;

Cap. VIII - Dizolvarea şi lichidarea

Art. 30

Asociația se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale luată cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenți.

Art. 31

(1) Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condițiile legii.
(2) Bunurile ramase în urma lichidării Asociaţiei vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător.
(3) În vederea îndeplinirii dispozițiilor alin. 2 anual Consiliul Director va întocmi o listă cu asociațiile de profil montan din București şi din țară.
(4) În caz de lichidare a patrimoniului, au prioritate la transmiterea bunurilor în următoarea ordine, asociațiile cu profil asemănător din București, cele care colaborează sau desfășoară parteneriate cu Asociația, asociațiile montane din țară sau persoanele juridice de drept public.
(5) În funcție de natura lor, bunurile pot fi transmise în totalitate sau în parte uneia dintre asociațiile cu obiect de activitate asemănător aflate în activitate.
(6) Hotărârea Adunării Generale prin care se decide dizolvarea Asociaţiei stabilește persoana juridică la care se transmit bunurile Asociaţiei, potrivit alin. 4.
(7) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de alin. 4-6, reprezentanții persoanelor juridice sunt anunțați în prealabil și pot participa la ședința Adunării Generale.

Art. 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare, a fost adoptat și atestat potrivit legii, fiind semnat de membrii fondatori.

HAI CU NOI Dacă iubești muntele și vrei să ieși în weekend la o drumeţie în natură, în sălbăticia Bucegilor sau în zonele învecinate, te așteptăm sâmbătă și duminică în Gara de Nord la trenul Regio 3021, ora 6:00, primele două vagoane sau trenul InterRegio 1631, ora 7:17. Nu uita bocancii, rucsacul cu mâncare pentru o zi și hainele de ploaie. Te așteptăm cu drag la o tură pe poteci cunoscute sau mai puțin cunoscute! Ai ocazia să faci mișcare, să te bucuri de natură și să întâlnești oameni noi. Potecile muntelui sunt primitoare indiferent de anotimp. Vezi Cronica săptămânală
Pentru ture mai scurte şi mai uşoare, potrivite şi pentru începători, te invităm la drumeţii alături de SENIORI vineri în gara Basarab la trenul Regio 3023, ora 7:45, vagonul 2 la etaj. Vezi Cronica seniorilor