Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Regulament bibliotecă

Biblioteca Asociației Club Alpin Floarea de Colț București. Regulament.

Materialele disponibile în bibliotecă sunt listate aici.

Art. 1. Fondul documentar al Clubului

(1) Asociația Club Alpin Floarea de Colț București deține și gestionează fondul documentar propriu, denumit în continuare "Biblioteca" formată din totalitatea cărților, inclusiv electronice, a revistelor, hărților, albumelor, fotografiilor, filmelor și altor asemenea materiale cu specific montan sau de altă natură ce fac obiectul interesului membrilor Clubului.

(2) Păstrarea fondului documentar al Clubului se realizează la locul și de persoana desemnată de Consiliul Director.

(3) Periodic, pe pagina de internet a Clubului se postează informații cu privire la Bibliotecă.

Art. 2. Constituirea fondului documentar al Clubului

(1) Biblioteca deține materiale achiziționate de Club, potrivit hotărârii Consiliului Director. Acestea sunt proprietatea Clubului.

(2) Membrii Clubului sau alte persoane fizice ori juridice pot dona materiale care devin astfel proprietatea Clubului de la data donării.

(3) Materialele din Bibliotecă intră în patrimoniul Clubului cu valoarea de la data achiziției sau a donației, dacă sunt cunoscute, în caz contrar valoarea acestora fiind considerată valoarea lor de piață.

(4) Ulterior primirii în Bibliotecă, materialele sunt ștampilate și numerotate.

Art. 3. Accesul la biblioteca Clubului

(1) Accesul la Biblioteca Clubului este garantat pentru toți membrii activi și onorifici ai Clubului care au achitat cotizația potrivit Regulamentului. Pentru membrii Clubului accesul la Bibliotecă este gratuit.

(2) Pentru persoanele care nu au calitatea de membru al Clubului accesul la Bibliotecă se face cu acordul prealabil al conducerii Clubului. Pentru aceste persoane, accesul la Bibliotecă poate fi condiționat de plata unei taxe.

Art. 4. Împrumutarea materialelor

(1) În vederea împrumutării materialelor din Bibliotecă se completează cererea din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Cererea se semnează de titular și se aprobă de Președintele Clubului sau de Vicepreședinte ori de Secretar sau de altă persoană desemnată de Consiliul Director.

(3) Cererea se poate completa și depune electronic la adresa electronică și persoana desemnată, menționate pe pagina de internet a Clubului.

Art. 5. Condițiile împrumutului

(1) În cererea de împrumut titularul menționează materialul pe care îl dorește cu indicarea titlului și a autorului, sau a altor date de identificare.

(2) Este permis împrumutul doar a unui singur exemplar din materialul respectiv.

(3) Prin cererea depusă este permisă împrumutarea unui număr de maximum 3 (trei) materiale diferite din Bibliotecă.

Art. 6. Durata împrumutului

(1) Materialele sunt împrumutate pe o durată de maximum 2 (două) luni de zile.

(2) La solicitarea titularului, împrumutul poate fi prelungit pentru încă 1 (una) lună de zile.

Art. 7. Obligațiile pe durata împrumutului

(1) Pe durata împrumutului, materialele din Bibliotecă rămân proprietatea Clubului, titularul având doar detenția temporară a acestora. Pe durata deținerii bunurilor, răspunderea cu privire la acestea revine exclusiv titularului.

(2) Pe durata împrumutului, titularului îi este interzisă sub-împrumutarea bunurilor, vânzarea sau donarea acestora ori predarea lor cu orice titlu altor persoane.

(3) Deținerea și folosirea bunurilor împrumutate se face astfel încât să se asigure integritatea acestora. Restituirea bunurilor împrumutate trebuie făcută în aceeași stare în care acestea au fost primite.

(4) Restituirea bunurilor se face exclusiv către Club.

(5) Deteriorarea sau dispariția bunurilor împrumutate duce la predarea către Club a aceluiași gen de materiale achiziționate de titular pe cheltuiala sa ori la plata unei sume de bani echivalente. În cazul în care se cunoaște valoarea bunurilor, suma de bani achitată va fi aceasta. În cazul în care nu se cunoaște valoarea bunurilor, aceasta este stabilită la valoarea de piață de la data faptei comunicată titularului de conducerea Clubului.

Art. 8. Solicitările succesive de împrumut

Persoana care a împrumutat bunuri din Bibliotecă are dreptul la primirea altor bunuri după ce a predat toate materialele obținute anterior.

Art. 9. Vânzarea sau donarea materialelor din Bibliotecă

(1) Bunurile din Bibliotecă pot fi vândute sau donate de Club unor persoane fizice sau juridice pe baza hotărârii Consiliului Director.

(2) Înstrăinarea bunurilor din Bibliotecă nu este permisă dacă nu se asigură existența în continuare a unui număr suficient de materiale de același fel (titlu).

(3) Înstrăinarea bunurilor se poate realiza dacă numărul acestora depășește cu mult nevoia Clubului, bunurile sunt deteriorate sau dacă au apărut ediții actualizate ale acestora ori materialele nu mai sunt de actualitate.

(4) Donarea bunurilor se face cu prioritate către membrii Clubului, în condițiile anterior stipulate, inclusiv cu titlu de premiu.

Anexa

Cererea de închiriere de materiale din Bibliotecă se poate poate descărca aici (format pdf printabil).

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria